Voor een Europa trouw aan de menselijke waardigheid

door | 29 oktober 2019

Dit jaar werd het Europese burgerplatform One of Us opgericht. One of Us is een federatie van een groot aantal Europese gezins- en prolifeorganisaties. Dit jaar werd als onderdeel hiervan het Europees Cultureel Platform opgericht. In dit platform zijn filosofen, ethici en wetenschappers over heel Europa verbonden. Een van de denkers achter One of Us is de Franse filosoof Rémi Brague. Hij nam het voortouw voor het manifest Voor een Europa trouw aan de menselijke waardigheid. Het manifest is nu ook in het Nederlands beschikbaar en hieronder te lezen.

In Nederland is Leontien Bakermans woordvoerder van One of Us. Leontien zet zich vooral in voor de beschermwaardigheid van het leven. De Blauwe Tijger heeft haar gevraagd deel te nemen aan een debat over abortus. Dat debat, waar ook ethicus prof. Theo Boer, pater Daniël Maes en Solomé van der Wende aan deelnamen, wordt binnenkort op de website van de Blauwe Tijger en via Youtube uitgezonden.

Voor een Europa trouw aan de menselijke waardigheid

In de afgelopen decennia lijkt Europa zijn morele kompas verloren te hebben. Er zijn talloze duidelijke tekenen van hopeloosheid. Het is niet eens een kwestie van concurrerende visies, maar van een diepe morele crisis die het voortbestaan van de Europese beschaving bedreigt. De vraag is of deze crisis een gelegenheid tot wedergeboorte is of het einde van Europa inleidt.

De huidige crisis
Europa heeft al vele jaren trouw gezworen aan drie gevestigde erfenissen: de Griekse filosofie, de Romeinse wet en de bijbelse religies, jodendom en christendom. Hieraan moeten twee creaties worden toegevoegd die specifiek zijn voor Europa: de moderne wetenschap en de erkenning van fundamentele vrijheden. Zonder deze erfenissen zijn noch de Europese cultuur, noch de grote artistieke creaties ervan begrijpelijk. Het is niet verwonderlijk dat de universiteit een van de hoogste uitdrukkingen van de Europese beschaving is geweest en haar grote culturele instelling. De grootsheid van Europa, zijn missie voor zijn volken en naties, komt voort uit deze drie erfenissen en twee grote creaties.

Het is ook in deze geest dat bepaalde grondleggers van de Europese Gemeenschap handelden, met als doel oorlog in Europa onmogelijk te maken. Het is in dezelfde geest dat vandaag One of Us tracht het leven te verdedigen en zich te verzetten tegen  bepaalde misstanden die zich in de Europa voordoen.

De oorzaak van Europa’s mogelijke ondergang is dat het zichzelf verraadt. In feite komt de huidige crisis voort uit een afname van de volgende vijf elementen, die bepalend zijn voor zijn identiteit:

  1. De Europese filosofie wordt op twee punten geraakt. Ten eerste de ontkenning van de ware definitie van de filosofie als zoektocht naar waarheid en, ten tweede, de vervanging ervan door andere vormen van onderzoek, met name wetenschappelijk onderzoek, die ongetwijfeld de moeite waard zijn, maar een ander karakter hebben.
  2. De geest van de Romeinse wet maakt plaats voor een juridisch positivisme dat beweert dat alles als wet kan worden beschouwd als het maar de vorm heeft van een wetsregel die is goedgekeurd door een meerderheid en zo ruimte biedt voor een alternatief gebruik van de wet’, dat bepaalde politieke en ideologische belangen moet dienen.
  3. Er verspreidt zich een radicaal en militant secularisme dat de bron is van een vorm van ‘christofobie’. We brengen niet alleen ons christelijk geloof en onze waarden in diskrediet, maar ook de bijdrage van het christendom aan de Europese cultuur, terwijl Europa in werkelijkheid juist daaraan  de grote meerderheid van zijn kunst, zijn denken en zijn gebruiken te danken heeft.
  4. Wetenschap is niet immuun voor risico’s. Denk aan een gebrek aan respect voor zuivere wetenschap, relativisme en de vergoddelijking van de technologie.
  5. De rechtsstaat heeft moeite zich te verdedigen tegen zijn eigen fouten maar ook tegen totalitaire regimes en demagogische machten en tegen degenen die proberen hun eisen op te leggen door opstand en geweld.

Er zijn veel tekenen die deze analyse bevestigen. Waaronder dalende geboortecijfers, de crisis van het gezin en het huwelijk, het ontkennen van de culturele identiteit van Europa en zijn integrale elementen, de opkomst van relativisme, multiculturalisme, aanvallen op gewetensvrijheid en vrijheid van meningsuiting, het ontkennen van de zin van het leven, ontkennen van de objectiviteit van principes en morele standaarden, sociale acceptatie van abortus, euthanasie en andere daden tegen de menselijke waardigheid, genderideologie en bepaalde vormen van radicaal feminisme, onrecht zoals armoede, achteruitgang van de leefomgeving, oorlog en kinderarbeid, het uitbannen van pijn, dat wordt beschouwd als het allerhoogste kwaad, zich verbergen voor de dood, minachting voor de mens als een uniek en verantwoordelijk wezen en de verspreiding van het atheïsme. Kortom, de ontmenselijking van de mensheid.

Het symbool van het christendom
Deze feiten – de verspreiding van atheïsme en de gevolgen daarvan, de ontkenning van wat het heiligst is van de menselijke conditie – zijn meer dan tekenen: het zijn de hoofdoorzaken van een crisis die alleen overwonnen kan worden door de betekenis van deze bedreigde werkelijkheden te herstellen: filosofie, recht, religie, wetenschap en het waarborgen van fundamentele vrijheden.

Tot de bijdragen van de bijbelse religies en in het bijzonder van het christendom aan de ontwikkeling van de Europese geest behoren het idee van een persoonlijke God en liefde als de essentie van God, het idee van het individu en zijn waardigheid, de betekenis van de schepping, de hoop op een volmaakt, eeuwig leven, de vrijheid en verantwoordelijkheid van de mens (in verbinding met het klassieke denken), het idee van geweten of subjectiviteit en van het primaat van het innerlijk leven waar de waarheid verblijft, zachtmoedigheid en het algemene gebod van liefde, de ontwikkeling van ideeën van soevereiniteit van het volk, vrijheid en mensenrechten.

De verlichting, de moderne politieke regimes en de mathematische aard van de wetenschap konden zich alleen maar ontwikkelen en bloeien op de plek waar het christendom de gedachten en instellingen van mensen beïnvloedde. Wij zijn dus niet bezorgd over de moderniteit als zodanig, maar wel over de beperkte en geïsoleerde vorm daarvan die op dit moment domineert. Onze vijanden zijn niet vrijheid, rede en wetenschap, maar despotisme, de irrationaliteit van onvoorwaardelijke emotie en onwetendheid. Veel mensen klagen over de kwalen waar ze ten prooi aan zijn gevallen, maar ze blijven — misschien zonder dat te beseffen — afbreken wat die kwalen zou kunnen verlichten. Ze klagen over ziekte terwijl ze de mogelijke behandeling ondermijnen.

Wat we willen bereiken
Bij One of Us proberen we bij te dragen aan het herstel van Europa als een positieve morele kracht door basisbeginselen en fundamentele waarden te herbevestigen. Europa moet het pad van de suprematie van het spirituele boven het materiële en van de excellentie herstellen. Het moet het pad van vals egalitarisme en relativisme achter zich laten. Een van de sleutels hiervoor is de hervorming van het onderwijs, dat moet worden hersteld, sterker worden en de zegeningen van de Europese beschaving moet overbrengen.

Materiële bezittingen die noodzakelijk zijn voor het leven, moeten ten goede komen aan het algemeen welzijn. Europa kent een sociale markteconomie. Dit zal altijd de voorkeur hebben boven collectivistische systemen, zolang het van mening is dat de wetten van de markt niet kunnen worden toegepast op alle gebieden van het gemeenschapsleven. Er zijn tal van realiteiten en zaken – daarvan waren de Romeinen zich al bewust – die niet het domein van de markt behoren.

Onze inspanningen zijn gericht op het ontwaken van het Europese bewustzijn, gebaseerd op het gemeenschappelijke spirituele en culturele erfgoed waarop Europa is gebouwd en loyaliteit aan de fundamentele mensenrechten. Hiertoe willen we het bewustzijn van de publieke opinie vergroten en zullen we standpunten gaan innemen over de meest relevante kwesties die in het politieke leven en in openbare debatten naar voren worden gebracht.

Onze prioriteiten

We richten ons in het bijzonder op de volgende prioriteiten:

-Bevestiging van het leven
Het recht op leven is alleen afhankelijk van het behoren tot de menselijke soort, niet van secundaire factoren zoals leeftijd, geslacht, ontwikkelingsniveau of het bezit van bepaalde vermogens. Het menselijke embryo bevat de genen die kenmerkend zijn voor onze soort, met eigenschappen die het tot een uniek persoon maken, onvervangbaar en anders dan zijn moeder en vader. Vanaf het moment van de conceptie is er een nieuwe mens gecreëerd en deze mens ontwikkelt zich op een continue, gecoördineerde, geleidelijke en onafhankelijke manier, zolang er niets is om dit te voorkomen.

One of Us wil het leven van de ongeborenen verdedigen met voorstellen die, afhankelijk van de omstandigheden, een betere bescherming van het menselijk leven zullen waarborgen, vanaf het moment van de conceptie tot de natuurlijke dood.
One of Us wil er eveneens voor zorgen dat we de genetische identiteit van de mens respecteren. Het verzet zich tegen het modificeren van genen in menselijke embryo’s dat erop gericht is het embryo te ‘verbeteren’ of bepaalde eigenschappen te geven, met name wanneer deze procedures niet de minimale veiligheidsmaatregelen die de medische ethiek daaraan stelt. Het laatste nieuws met betrekking tot genmodificatie van menselijke zygoten maakt het innemen van een standpunt urgent.

De bescherming van het menselijk leven is ook aan de andere kant van het leven verzwakt: ouderdom, handicap en ongeneeslijke ziekten. One of Us wil vechten tegen de legalisering van euthanasie of het kunstmatig rekken van het leven. Het zal echter palliatieve zorg bevorderen waarbij het leven van de persoon in de terminale stadia van een ziekte wordt gerespecteerd.

– Bescherming van het gezin gebaseerd op een huwelijk tussen een man en een vrouw. De overheersende trend in Europa vandaag is het verval van het huwelijk als de basis van het gezin. De “progressieve” stroming verdedigt en bevordert de “opkomst van nieuwe gezinsmodellen”. We zijn echter van mening dat we een crisis doormaken met betrekking tot het gezin, wat zeer schadelijke gevolgen kan hebben voor de toekomst van onze samenleving. One of Us is tegen herdefiniëring van huwelijk (vandaag de introductie van homohuwelijk, morgen polygamie, enz.) en ondersteunt maatregelen gericht op de bescherming van het gezin op basis van het huwelijk tussen een man en een vrouw.

– Bevordering van geboortecijfers en bewustwording van de “demografische winter”.
Een geboortecijfer dat substantieel lager is dan die welke de vervanging van generaties mogelijk maakt, leidt tot sociaaleconomische achteruitgang, maakt de welvaartsstaat op de lange termijn onhoudbaar en, indien dit voor onbepaalde tijd doorgaat, zal tot regelrechte uitsterving leiden. One of Us wil maatregelen ondersteunen die gericht zijn op het stimuleren van het aantal geboortes. We zullen ook de Europese samenleving bewust maken van de ernst van de demografische winter.

– Bevestiging van het binaire geslachtsmodel en afwijzen van genderideologie.
De mensheid bestaat uit mannen en vrouwen. De zogenoemde ‘genderideologie’ eist echter dat het biologische begrip van sekse vervangen moet worden door de culturele categorie ‘gender’, die geconstrueerd en gestandaardiseerd zou moeten worden. Deze ideologie, die elke wetenschappelijke basis mist en een van de belangrijkste antropologische pijlers opheft (de mens is òf man òf vrouw), probeert normatief te worden als educatief model. One of Us wil dit voorkomen en zal aandacht schenken aan integrale seksuele en emotionele opvoeding die de morele overtuigingen van het gezin respecteert en niet resulteert in vroegtijdige seksualisering van kinderen.

– Bevestiging van de vrijheid van denken, meningsuiting en opvoeding.
We zijn gevaarlijk dicht bij een dictatuur van het ‘politiek correcte’. Een nieuwe onderdrukkende stroming die, paradoxaal genoeg, samenvalt met het meest extreme intellectuele en ethische relativisme, onderdrukt de vrijheid van debat in universiteiten, parlementen en de massamedia in heel Europa.

One of Us verdedigt de vrijheid van gedachte, meningsuiting en opvoeding op alle gebieden van de Europese samenwerking en veroordeelt, waar dit ook gebeurt, het oneigenlijk gebruik van valse ‘haatdelicten’ of het verbod op ‘discriminatie’ als een middel tot intimidatie en ideologische harmonisering.

– Tegen draagmoederschap.
Het zogenaamde ‘draagmoederschap’ impliceert de objectivering van de zwangere vrouw, die wordt teruggebracht tot een onpersoonlijk ‘vat’ (baarmoeder) en de commerciële exploitatie van voortplanting (baarmoeders te huur).
Om deze reden verdedigt One of Us het verbod op draagmoederschap en promoot het juridische alternatieven voor paren (mannen en vrouwen) die problemen hebben met zwanger worden of het uitdragen van een zwangerschap, zoals adoptie. Het zal zich ook verzetten tegen de uiteindelijke vervaardiging van kunstmatige uterussen als een alternatief voor natuurlijke reproductie.

– Het potentieel van de menselijke natuur ontwikkelen
De vooruitgang van NBIC-technologieën (nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie, cognitieve wetenschap) kan de verandering van de basis van de menselijke natuur spoedig mogelijk maken. Het heeft geen zin om zo’n verandering te veroorzaken als er al zoveel aspecten inherent aan de menselijke natuur zijn, die gepromoot moet worden. Vandaar de ontwikkeling van solidariteit, respect voor anderen, verbetering van de levensstandaard, met name in ontwikkelingslanden, de strijd om de gezondheid, het onderwijs en alles wat bijdraagt tot ons welbevinden, enz.

One of Us verzet zich tegen zogenaamde ‘transhumanistische’ projecten: genetische modificatie van het menselijke embryo, de creatie van de ‘supermens’ in een laboratorium en menselijke cryogenisatie. Deze praktijken kunnen het einde betekenen van de eenheid van de mensheid – die dan zou worden verdeeld in verschillende menselijke soorten met verschillende vermogens – en zelfs zou leiden tot het einde van de mensheid zoals wij die kennen.

Conclusie
Concluderend: One of Us wil het menselijk leven in al zijn dimensies bevorderen door zich met kracht in te zetten op de principes en idealen die de aanvang en voortzetting van de Europese beschaving mogelijk maakten. We zijn meer gefocust op enthousiasme en hoop dan op ongeluk of zelfs lijden. We zoeken een rechtvaardige orde en rust te midden van de wanorde en rumoer. We zoeken licht in de duisternis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rémi Brague en Leontien Bakermans tijdens het OneofUs congres in oktober in het Spaanse Santiago de Compostella

Loading