Stembusfraude in Wolvega?

door | 28 maart 2021

Op 23 maart deed Martin Mourik aangifte van verkiezingsfraude in Wolvega in de Friese gemeente Weststellingwerf. Zijn vermoeden van fraude baseert hij op het proces-verbaal (pv) dat na het tellen van de stemmen is opgemaakt (pv). Mourik maakt melding van de volgende onregelmatigheden:
Het pv is onvolledig ingevuld. Zo is er geen begin- en eindtijd ingevuld op het formulier. De leden van het stembureau hebben niet zelf hun naam op het pv geplaatst en het ook niet ondertekend, terwijl dat een nadrukkelijke vereiste is voor het invullen van het pv.

Minstens even opmerkelijk is de manier waarop met de voorkeurstemmen is omgegaan. Bij de lijsttrekker van D66, Sigrid Kaag, is het aantal stemmen twee keer aangepast, terwijl dit bij geen van de andere kanditaten is gebeurd. Bij de telling van de stemmen op Forum voor Democratie is het opvallend dat er bij de nummer 2, dhr. Haga, geen voorkeurstemmen zijn genoteerd. Dit is opmerkelijk, omdat Van Haga in het hele land bijna evenveel stemmen haalde als de nummer 1, Thierry Baudet. Dit was al eerder opgemerkt, waarop burgemeester Van de Nadort heeft verklaard dat hier sprake was van een vergissing en dat na hertelling is gebeleken dat de stemmen op Van Haga bij die van Baudet zijn opgeteld.

Hoe dit ook is gelopen, de uitslag van de telling is niet ondertekend door de stembureauleden en het is ook niet duidelijk wie de stemmen geteld hebben. Het pv, inclusief de namen van de leden van het stembureau is geheel door een persoon, waarschijnlijk de voorzitter van het stembureau, Ellen Boelen, ingevuld. Over haar functioneren deed de burgemeester geen uitspraak, terwijl het toch duidelijk is dat op tal van punten onregelmatigheden zijn geconstateerd die lijnrecht ingaan tegen de eisen die de kieswet stelt aan een geldige verkiezing.

Het is tekenend voor de desinteresse in de gang van zaken op het stembureau. Die desinteresse bleek ook het feit dat de politie bij voorbaat weigerde werk van de aangifte te maken. Bij herhaling gaf de agent te kennen dat er sowieso geen onderzoek gedaan zou worden, omdat bij voorbaat al vaststond dat er geen strafbaar feit was gepleeegd.