RUTTE SCHAFT ZICH AF

door | 22 juni 2020

Voorschoten, 5 juni 2020
Een open brief aan de Tweede Kamer,


RUTTE SCHAFT ZICH AF

De door KOZP georganiseerde Damdemonstratie op de jl. Eerste Pinksterdag lokte tegenstrijdige reacties uit. In eerste instantie concentreerde het debat zich op de mogelijke gevaren voor de volksgezondheid. Pas later, in de Kamerdebatten, werd het gebeuren in zijn ideologische context geplaatst.

Mijn eerste reactie gaf ik jl. woensdag in het hier volgende ingezonden stuk aan de Telegraaf waar ik verder niets op terug hoorde:

DE KRITIEK OP HALSEMA

Door onvoorziene omstandigheden werd burgemeester Halsema mikpunt van onterechte kritiek. Realistisch gezien: Het schoonvegen van de Dam met de lange lat zou zelfs Annabel Nanninga te ver zijn gegaan. Dus moest de Damdemonstratie zijn beloop hebben. Halsema was daarbij dupe van afspraken met een onbekwame of onbetrouwbare organiserende partij: KOZP meldde hooguit 300 deelnemers maar was gelijktijdig via WhatsApp en Facebook druk bezig om zoveel mogelijk mensen naar de Dam te halen. Die overvolle Dam was voor Halsema totaal onvoorzien maar was hun werk. Burgemeester Halsema had echter oog moeten hebben voor een heel ander aspect van deze aangevraagde demonstratie: Een demonstratie tegen een racistische moord georganiseerd door de actiegroep Kick Out Zwarte Piet is een grove ongerijmdheid, is net zoiets als een demonstratie tegen kindermishandeling georganiseerd door de anti-abortusorganisatie Schreeuw om Leven: belachelijk, ongeloofwaardig en ongepast. Burgemeester Halsema had beter moeten nadenken en had zich moeten realiseren dat zij ook burgemeester is voor al die Amsterdamse kindertjes die hun Sinterklaas willen vieren mèt Zwarte Piet.

Omdat ik het ingezonden stuk kort wilde houden ben ik op de morele aspecten van de KOZP-actie niet dieper ingegaan. Laat ik daarover nu duidelijk zijn:

Het is kwalijk, intens gemeen en lasterlijk, dat KOZP op die manier een link heeft gelegd tussen een racistische politiemoord (formeel doodslag, op George Floyd) in de VS en de Nederlandse zwartepiettraditie die, hoe je het ook keert of wendt, met racisme niets van doen heeft (geen enkele raciale groep wordt door het verschijnsel Zwarte Piet op enigerlei wijze materieel of immaterieel benadeeld). De uitspraak “Zwarte Piet is racisme” is dan ook in de eerste plaats een lasterlijke leugen. Dat die uitspraak daarnaast ook een vrije meningsuiting is, is geen excuus. Fatsoen en respect voor de tegenpartij horen ook te gelden bij meningsuitingen.

Het was apert vals spel om een al jaren lopend conflict dat via politiek correcte publiciteit werd uitgelokt en geforceerd is opgespeeld, zo volstrekt opportunistisch op lasterlijke wijze te koppelen aan die racistische moordpartij in de VS.

Je kunt nog aannemen dat Halsema in een moeilijke situatie die haar boven het hoofd groeide dit soort samenhangen over het hoofd heeft gezien. Maar dat Rutte na afloop bij rustige bezinning tijdens het Kamerdebat het nodig vond te gaan getuigen van zijn ‘change of heart’ betreffende Zwarte Piet, getuigt van een minachting voor de kiezer die binnen ons land uitzonderlijk genoemd mag worden. Ik weet niet of Rutte het zelf door had maar in feite heeft hij, door zich in dat debat aan te sluiten bij het KOZP-standpunt, de overgrote meerderheid van het Nederlandse volk waaronder ook de meerderheid van de VVD-stemmers, weg gezet als eigenlijk toch wel een stel racisten.

Onze premier is mensen tegengekomen die ‘zich ongelofelijk gediscrimineerd voelen omdat die Piet zwart is’ (een duidelijk gevalletje aanstellerij vanuit een boosaardige opzet, lijkt mij) ‘en dat is toch wel het laatste wat je wilt bij het Sinterklaasfeest’. Langs die motivatielijn zou je dus ook de Gay Parade niet moeten willen, of kun je in feite elke publieke (politieke, sociale of godsdienstige) manifestatie afwijzen zodra er lieden naar voren komen die verklaren zich daardoor gediscrimineerd of gekwetst te voelen. Ik herinner mij te hebben gelezen dat in de eerste helft van de vorige eeuw van dit soort tactieken ampel gebruik is gemaakt door het publieke antisemitisme (af en toe rispt dat nog op, bijvoorbeeld in het debat over ‘kosher’ slachten).

Onze premier heeft dus een soort ‘bekering’ meegemaakt waardoor hij niet meer de politicus is waarop de kiezers in maart 2017 hebben kunnen stemmen en door wie de VVD de grootste partij werd. Dit soort bekeringen is niet courant maar wel bekend uit onze staatkundige geschiedenis: Henri Marchant, vrijzinnig hervormd, was leider van de Vrijzinnig Democratische Bond (een vooroorlogse voorloper van de VVD – een partij voor nette buitenkerkelijken en vrijzinnig hervormden, met voor die tijd progressieve ideeën maar wars van het socialisme). Die VDB werd in 1933 coalitiepartner in het tweede kabinet Colijn waarbij Marchant de onderwijsportefeuille toegewezen kreeg. In 1934 werd bekend dat minister Marchant zich heimelijk bekeerd had en was overgegaan naar de Rooms Katholieke kerk. Dit dwong hem tot aftreden. In die tijd gold in de RK gezindte als geloofsfeit dat de ongelovige na zijn dood zou branden. Die voorziene hellevaart voor een groot deel van zijn kiezers, sloot voor Marchant een voortgezette politieke geloofwaardigheid uit. Voor Rutte geldt nu een soortgelijk dilemma: zijn ideologische bekering tot de KOZP-visie bestempelt een belangrijk deel van zijn kiezers nu tot racisten (een soort ideologische hellevaart).

Rutte zou de eer aan zich kunnen houden en aftreden. In het andere geval zou de Tweede Kamer via een motie het vertrouwen in zijn persoon als premier van Nederland moeten opzeggen.

Klaas Maas

NOG EEN PERSOONLIJK NASCHRIFT:

Het vergelijken van een onnozele en onschadelijke traditionele verkleedpartij met een racistische moord, en daarom eisen dat die verkleedpartij afgeschaft wordt, op sanctie van straatgeweld, is sociopathisch gedrag dat allerwege afkeuring verdient.

In plaats daarvan wordt dat dwanggedrag door heel politiek correct Nederland en – heel opmerkelijk – tegenwoordig ook onze minister-president, expliciet of stilzwijgend gedoogd.
In deze nieuwe situatie is het passend de veiligheid tijdens sinterklaasintochten, van uzelf en uw publiek, zeker te stellen door de lokale politie te attenderen op initiatieven om uw feestelijke sinterklaasintocht te verstoren, hen te manen om ter voorkoming van zulke verstoringen, te doen wat nodig is, en zo nodig ook een eigen ordedienst te organiseren.
Duidelijk moet zijn dat na de geuite dreigementen (Zwarte Piet in het gezicht schoppen) aan KOZP-groepen geen toestemming verleend kan worden om in de buurt van de Sinterklaasoptochten te demonstreren. Het verlenen van die toestemmingen was ook in het verleden in feite ten onrechte. Die toestemmingen om te demonstreren werden immers misbruikt om voor de deelnemende kinderen de feestelijke sinterklaasintocht zoveel mogelijk te verpesten. De lokale overheden zijn daarin in de afgelopen jaren laakbaar te kort geschoten.
Desnoods kunnen de toestemmingen voor zulke demonstraties, mochten die toch worden verstrekt, via een kort geding ongedaan gemaakt worden en/of via acties in de lokale politiek worden tegen gegaan.
De uitspraak “Zwarte Piet is racisme” was tot voor kort vooral een exotisch politiek correct bijgeloof waarvan de aanhangers vooral gevonden werden binnen Groen Links, PvdA en D66. Maar de koppeling van deze relatief onschuldige superstitie, aan een reële brute moord uit (waarschijnlijk) racistische motieven, verandert dat Zwarte-Pietracisme van iets waar je de schouders over kon ophalen, in een zware belediging.
Dat zo’n belediging vervolgens ook buiten de kring van fanatici wordt overgenomen door mainstream politici en bestuurders, burgemeesters van grote steden en N.B. de minister-president, doet echt de deur dicht.
Bijgeloof is één ding, vrijheid van meningsuiting mag daarbij worden ingeroepen, maar een zware publieke belediging wordt door bijgeloof niet aanvaardbaar gemaakt of gerechtvaardigd. Per saldo ook antisemitisme en jihadisme zijn vormen van bijgeloof.
Quinsy Gario heeft destijds (2013?) bij Pauw en Witteman vrij omstandig uitgelegd hoe hij zijn Zwarte-Pietactie bedacht en geconcipieerd heeft als een vergelding voor het ‘gebrek aan respect’ dat zijn moeder ervaren zou hebben op haar Nederlandse werkplek. En zo werd een gevalletje AWOL (absent without official leave) van een Antilliaans-Nederlandse werkneemster die vond dat zij baas behoorde te zijn over haar eigen tijd ook wanneer die door haar werknemer werd betaald, oorzaak van deze nu al ruim 8 jaar durende vete tussen de grote meerderheid van het Nederlands publiek en een politiek correcte regentenkaste en haar aanhang.
Quinsy ’s rol is daarbij inmiddels overgenomen door destijds zijn artistieke compagnon, toen nog bekend als Kno’Ledge Cesare, nu opererend onder zijn eigen naam Jerry Afriyie, een Ghanese immigrant en net als Akwasi ook een nakomeling van de Ashanti een van de meest beruchte slavenjagersvolken uit sub-Sahara Afrika, en ook bekend als anti-Israël activist.
In de zo ontstane situatie heeft u helaas steeds vaker te maken met een partijdige overheid die zich niet houdt aan de regels van fair play. Aan KOZP actievoerders wordt de hand boven het hoofd gehouden. Winkeliers en middenstanders ondervinden stille pressie van de kant van de Gemeentelijke overheid om de zwartepietfiguur te weren uit hun etalages en uit hun reclamemateriaal. Lokale sinterklaasintochtorganisaties worden onder zware druk gezet om hun zwarte pieten geleidelijk te laten overgaan in roetveegpieten. En helaas houdt onder die druk niet elke lokale intochtvereniging de rug recht. Daarnaast zijn er de regenteske ingrepen op scholen waarbij door de besturen onder druk van de lokale overheid, gedecreteerd wordt dat bij het schoolsinterklaasfeest de zwarte-pietfiguur niet meer is toegestaan.
Deze cumulatie van achterbakse kleinzieligheden maakt het leven er voor u natuurlijk niet aangenamer op. Maar u kunt daarbij bedenken dat u niet de enige Nederlander bent die te lijden heeft onder een onbetrouwbare overheid. Ikzelf behoor tot de senioren, de gepensioneerde Nederlanders, en wordt al vanaf 2009, jaar in jaar uit gekort op mijn pensioen dat gedurende de bijna 40 jaar dat ik pensioenpremie betalen moest, mij toegezegd is als een welvaartsvast pensioen (mee bewegend met de cao-loonsverhogingen) maar dat mij nu uitbetaald wordt als een nominaal geldbedrag waar al 12 jaar lang vrijwel niets bijkwam.
Zo heeft elk zijn eigen sores maar de morele opdracht is om enthousiast te blijven terug knokken: “Ecrasez l’Infame” (van Voltaire; in vertaling zoiets als: ‘Plet het Walgelijke Systeem’).
Het speelveld voor de komende Sinterklaasvieringen overziend:
  • Er zijn 22 KOZP (Kick Out Zwarte Piet) acties gepland.
  • De kinderen in uw gemeente moeten natuurlijk op een leuke en ontspannen publieke Sinterklaasviering onthaald kunnen worden zonder daarbij in de war gebracht te worden door gejoel of smalende posters over racisme.
  • Om daarbij tegemoet te komen aan de eisen van een minderheid van fanatici door bijvoorbeeld de zwarte pieten te vervangen door roetveegpieten is onder de huidige omstandigheden een minderwaardig toegeven aan een bedreiging met straatterreur.
  • Er zijn trappen in het gezicht van de Zwarte Pieten beloofd. Ons landsbestuur, bij monde van minister-president Rutte bleef daarbij tot nog toe Oost-Indisch doof terwijl hij sprak over systemisch racisme waaronder kennelijk ook Zwarte Piet gerekend moet worden.
  • Natuurlijk zou bij dreiging met geweld, een straatverbod (als voor hooligans) of desnoods huisarrest de passende reactie zijn van de politie.
  • Maar op uw politiemensen kunt u mogelijk niet rekenen wanneer die bunzig zijn geworden voor een beschuldiging van ‘systemisch racisme’.
  • Voor uw lokale politici geldt mogelijk hetzelfde.
  • Blokkeren is in essentie een defensieve actie.
  • En ieder mens heeft een grondrecht op zelfverdediging.
Met mijn beste groet,
Klaas Maas”Wij