Klaas Maas: Baudet beschuldigd

door | 13 maart 2021

Door Klaas Maas

Een oud man ben ik, die mij veel bezin:
Ik reisde op steamers en met karavanen,
Kende muziek en waanzin van tziganen,
En leefde in liefde met een negerin.

Martinus Nijhoff, 1916

De deconfiture van Forum voor Democratie? Dat is inderdaad de natte droom van heel politiek correct Nederland. Maar gaat het ook gebeuren?

Dat krijg je dus wanneer je als eigentijdse politieke nieuwkomer ook jongeren, provincialen en allochtonen toe wilt laten in je partijkader en je fracties. Als dan een Irakees-Nederlandse fractiekandidaat samen met een jonge provinciaal op bezoek geweest is bij een door de Amerikaanse ambassadeur georganiseerde filmvoorstelling die naar hun smaak overkwam als een reclame voor zwart-blanke rassenvermenging (‘I kid you not’) en je dan met een indirecte vraag naar hun gevoelens daaromtrent informeert (‘hoe zou je het vinden als je zuster met een neger thuiskwam?’) en je krijgt een heel duidelijk antwoord (‘Hell no’), dan weet je dat je sociale gevoeligheden hebt binnengehaald waar je op de een of andere manier rekening mee moet houden.

Natuurlijk werkt het gemakkelijker in een partij met alleen blanke Hollanders (Neger? So what, moet mijn zus zelf weten) maar in zo’n land leven wij niet. En natuurlijk was het niet de bedoeling dat die whatsappconversaties zonder toelichting doorgebriefd zouden worden aan een van Nederlands leidende weekbladen om op een strategisch gekozen tijdstip te worden gepubliceerd en vervolgens overgenomen door de toonaangevende bladen maar zulke dingen gebeuren nu eenmaal. En nu zijn de rapen gaar.

De technische vragen eerst: Wie was de rat? Wat voor soort rat was het? Een hackende zzp-er op eigen initiatief? Een geïmplanteerde spion? Een lid dat benaderd werd door een aivd-agent? Of een aivd-agent die zich als lid had aangemeld? Is er voor die data betaald? Zo ja hoeveel? En is wat gepubliceerd is dekkend? Of is een deel van de data achtergehouden als toekomstig chantagemateriaal, of om op een strategisch gekozen tijdstip een genadeklap uit te delen?

Want hoe dan ook, de oogst uit dat interne whatsappmateriaal oogt eigenlijk mager. Daar is het boven aangehaalde geval van een hypothetische negerpartner voor de zuster van een fractiekandidaat. Daar kan een kwaadwillige pers eigenlijk alleen iets mee als Baudet verklaren zou dat ook hij zich geen neger als zwager wenst.
Natuurlijk is dat domme gezeik over negers die ongeschikt zouden zijn als huwelijkspartner wel iets om even recht te zetten. Aan negers of negerinnen mankeert in dat opzicht niets (mede op het geloofwaardig getuigenis van een collega-geoloog in Suriname).Verplicht leesvoer in deze voor jonge provincialen en allochtonen is: Jef Geeraerts, “Gangreen I: Black Venus” 1968.

En dan is er van Baudet die ruwe weergave zonder bronvermelding van de uitkomsten van iq-onderzoek onder diverse raciale groepen: “Blank 110, Hispanic 90, Afro 75. Of iets dergelijks” (in plaats van de term ‘raciaal’ gebruiken onze pers en media steeds vaker de term ‘etnisch’ maar dat is niet helemaal hetzelfde: raciaal is erfelijk, via de genen, en etnisch wordt overgedragen via socialisatie).

Dat soort vergelijkend iq-onderzoek, waar tegenwoordig onze sociale wetenschappers de neus voor ophalen (het zou racistisch zijn), is een onderzoeksgebied waar ze in Amerika en de overige Anglosaksische wereld al decennia druk mee zijn. In 1981 verscheen een samenvattende verhandeling: “Intelligence: The battle for the mind” van H.J. Eysenck en Leon Kamin (1981): een boek dat je toen als academicus toch eigenlijk wel gelezen moest hebben. Die publicatie gaf een goede samenvatting van het ook toen al woedende debat over intelligentie als vooral bepaald door erfelijkheid, en intelligentie als vooral bepaald door het sociale milieu (‘nature versus nurture’), met Eysenck als verdediger van de ‘nature’- en Kamin van de ‘nurture’-hypothese. Ook toen al werd Eysencks opinie door Kamin weggezet als toch wel racistisch (wat strikt genomen geen geldige argumentatie is – ook een racist kan gelijk hebben).

De laatste mij bekende wereldwijd gelezen studie over dit onderwerp is The Bell Curve, Intelligence and Class Structure In American Life van Richard J. Herrnstein and Charles Murray – waarschijnlijk de bron van Baudets uitspraken. Ook dit boek heeft, veel meer nog dan het boek van Eysenck en Kamin, geleid tot controverses over de relaties tussen ras en intelligentie (die door de tegenstanders van Herrnstein en Murray niet worden erkend). Het zou te ver voeren hier een standpunt te beargumenteren maar het lijkt mij onjuist om zulke controverses in een academisch debat klakkeloos te vertalen in politieke scheldpartijen. Je kunt de apps van Baudet ongenuanceerd noemen maar als Baudet de inhoud van die apps zelf publiek had moeten presenteren zou hij zeker nuances hebben aangebracht. De presentatie van die apps die Elsevier Weekblad nu gegeven heeft, is journalistiek onverantwoord: “Uit het WhatsApp-verkeer tussen hem en zijn medestanders stijgen echter kwalijke dampen op. ew bezit grote delen van het interne fvd-berichtenverkeer. Baudet blijkt overtuigd van de superioriteit van blanken. Latino’s en Afro-Amerikanen zijn voor hem inferieur”. Elsevier Weekblad had Baudet tenminste om een toelichting kunnen vragen. En een terminologie als ‘kwalijke dampen’ (elders in de pers zijn dat ‘bruine dampen’ geworden) slaat natuurlijk nergens op.

Ook het commentaar vanuit de Leidse academische wereld kunnen we gevoegelijk naar de prullenmand verwijzen. “De appjes waarin Baudet onder meer spreekt over een iq-verschil tussen rassen zijn duidelijk strafbaar. Daar is geen twijfel over”, citeert Trouw (11 februari 2021) hoogleraar staats- en bestuursrecht Wim Voermans. Baudet herhaalt slechts (vat samen) wat in de internationale sociaalwetenschappelijke wereld al decennia een hot item is in de gedachtewisseling onder geleerden. Ook daar klinken over en weer de verwijten van racisme en het negeren van feiten, maar niemand meent dat daar een rechter bij gehaald zou moeten worden. Men kan zich afvragen of professor Voermans zich wel thuis voelt in het Leidse praesidium libertatis.

Naast deze ‘voorbeelden van racisme’ (tegen gemengde relaties en voor de toekenning aan zwarten en latino’s van een aangeboren lagere intelligentie) wordt door de politici en media die Forum vijandig gezind zijn gewoonlijk ook getamboereerd op homofobie en antisemitisme die binnen de partij courant zouden zijn, maar daarvan geeft Elsevier Weekblad geen duidelijke voorbeelden. Of ze die achter de hand houden of dat die er gewoon niet zijn? Wie zal het zeggen.

Overigens is het iq – om daar nog even op terug te komen – als criterium voor maatschappelijk succes van relatieve waarde. Het iq meet (voornamelijk) de schoolse vaardigheden. Mijn eigen iq-testsessie bij de ggd van Amsterdam, ergens in 1978, gaf als uitslag: ‘u zit tussen de 130 en 140 (ik had toen nog een heel goed geheugen) en dat is wat je verwachten mag van een afgestudeerd en gepromoveerd academicus uit de bèta hoek’ – dat wist ik dus zonder die test ook al. Wie ooit in het Surinaamse binnenland in een meterslange boomstamkorjaal door de motorist en zijn uitkijk (twee bosnegers) door een cataract is heen gesleurd (een chaotische verzameling rotsen en steenbulten waar de rivier overheen en tussendoor kolkt – een zgn. ‘soela’), hotsebotsend, links overboord, rechts overboord – ‘mineri joe sidon’ (sit down), wat een goede raad was ik zou waarschijnlijk beide benen hebben gebroken – die heeft ervaren dat iq niet alles is. Zo’n situatie, waarin de spieren instantaan moeten reageren op minutiae van waarneming en inschatting, waarin twee bosnegers in goede samenwerking de korjaal met de lading en hun meneer intact door de soela heen manoeuvreren, confronteert je met een kunde die geen volwassen blanke kan aanleren. De fysieke en mentale competentie die in vrijwel geen tijd risico’s inschat en in directe actie omzet (en jou zo doet overleven) is niet in schoolse vaardigheden te vatten.

Baudet cum suis hebben – zoals het gros van de huidige volwassen Nederlanders – geen koloniale ervaring, wat hen niet aangerekend kan worden maar het beperkt soms het inzicht.

Om dan terug te komen op de ‘onthullingen’ van Elsevier Weekblad uit het interne whatsappverkeer van Forum. Is dit een reden om niet op Forum te stemmen? Tegenover elkaar staan: Baudet en Rutte cum suis, dat wil zeggen patriotisme tegen antinationaal defaitisme. Rutte en de zijnen

  • hebben zich gecommitteerd aan een “ever closer European union”, dat houdt in de geleidelijk oplossing (een soort resorbering) van onze nu nog soevereine natiestaat in een Europese federatie waarin we dan ongeveer 3 procent van de stemmen zullen hebben.
  • keken al zijn regeringsjaren de andere kant op toen de gepensioneerde Nederlanders, tegen alle gemaakte afspraken in, financieel werden beroofd door het jaarlijks achterwege laten van de toegezegde indexering van hun welvaartsvaste dan wel waardevaste ouderdomspensioen. Op dat pensioen dat met verplichte premies was betaald, werd in twaalf jaar tijd (2009 tot en met 2020) cumulatief een bedrag ingehouden van ongeveer 120 procent van het jaarbedrag van dat ouderdomspension. Gerekend over de totale pensioenuitkering in Nederland van 2009 tot en met 2020, geeft dat een totaalbedrag van ergens tussen de 30 en 40 miljard. Dit is de omvangrijkste overheidsdiefstal in het moderne Koninkrijk der Nederlanden sinds 1813, met als mogelijke uitzondering de zogenaamde tiërcering van de rente op de staatschuld sinds 1810. Het is en wordt door onze pers en media weggewuifd maar de Nederlandse senioren zijn gewoon voor een enorm bedrag bestolen. Denkend aan een restitutie moeten de senioren zich niet rijk rekenen. Het betreft belastbaar inkomen bovenop het wel ontvangen inkomen en ook als dat per jaar berekend wordt, gaat van het totale restitutiebedrag bijna de helft naar de schatkist Evengoed kan van het resterende deel onze economie de boost krijgen die ons land uit de corona-depressie trekt.
  • hebben onze economie opgeofferd aan een hooguit marginaal effectieve coronabestrijding door een quarantainesysteem in te voeren dat grote sectoren van onze economie zwaar beschadigt en ook het sociale leven ernstig schaadt.
  • zijn niet in staat een efficiënte vaccinatiecampagne tegen de corona te organiseren.
  • hebben geblunderd met volstrekt nodeloze en schadelijke wetgeving met betrekking tot zaken als fipronil, stikstof en pfas.
  • hebben zich gecommitteerd aan een klimaatbeleid dat tegelijk onhaalbaar en ineffectief zal zijn.
  • voeren een beleid uit dat op termijn zal leiden tot de liquidatie van de boerenstand.
  • hebben niets gedaan tegen de geleidelijke omzetting van de sterke euro (een munt als de Duitse mark) naar een zwakke euro (een munt als de Italiaanse lire).
  • hebben goedgevonden dat een klein euroland als Griekenland financieel economisch op de pijnbank werd gelegd terwijl tegelijkertijd een groot euroland als Italië zijn complete staatschuld (135 procent van het bbp, meer dan het dubbele van de aan een euroland toegestane 60 procent) kon overdragen aan de Europese Centrale Bank (dat wil zeggen aan alle eurolanden samen, ook aan Nederland) en kon inruilen voor hetzelfde bedrag aan nieuwe obligaties bij de ECB, tegen 0 procent rente!

Onder Rutte is Nederland er bepaald niet beter op geworden. Het is tijd voor verandering. Maar die verandering krijgt u niet van de huidige coalitiepartijen of van GroenLinks, ook de sp heeft zijn oppositierol niet overtuigend uitgespeeld terwijl de pvv zich te veel vastbijt in zijn antimoslimstandpunt en zich een imago verschaft heeft van Marokkanenpesters. Van Baudet en de zijnen weten we nu wat er op hun interne whatsapps staat, of liever gezegd Elsevier Weekblad weet dat. Wat weten wij in dat opzicht van Rutte cum suis, of van Asscher, of de van clubs van Klaver of van Jetten? En wat weten wij van de coalitiegenoten van Wilders die in 2010 geen probleem hadden met een pragmatische samenwerking met een toen door de pers en media als racistische gedubde partij? Eigenlijk zouden wij ter verkrijging van een ‘level playing field’ ook van de andere partijen hun interne whatsappcontent van de afgelopen jaren voorgezet moeten krijgen.

Kortom, wij stemmen toch maar op Baudet en zijn club want dan weet je wat je hebt en bovendien mag je hopen dat dit voor Forum ook een leertraject is geweest.