Jan Engel: de ondermijnende rol van het RIEC in de rechtsstaat

door | 7 februari 2021

Dit artikel hoort bij onze talkshow over de overheid als grootste ondermijner van d rechtstaat, vanmorgen verschenen op ons Youtube-kanaal (klik hier).

Het is niet voor iedereen goed mogelijk geweest verbanden te ontdekken tussen ontwikkelingen in de voorgaande jaren en het huidige coronaregime. Wie echter kijkt naar de ontwikkeling van de integrale- of één-overheidsgedachte ontdekt meerdere parallellen. Vergelijken we de coronamachtsgreep met de werkwijze van het RIEC, dan zien we dat er in beide gevallen tegen een onzichtbare vijand gestreden wordt met gebruikmaking van steeds meer toegeëigende, niet bestaande bevoegdheden gebaseerd op anekdotisch bewijs, gefaciliteerd door de rechtspraak. En natuurlijk wordt op kosten van de belastingbetaler flink geld uitgegeven zonder duidelijk nut.

De 10 RIEC’s (Regionaal Informatie en Expertise Centrum) zagen in 2009 formeel het levenslicht in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Dit zijn convenantorganisaties zonder rechtspersoonlijkheid waarin politie, OM, FIOD, SIOD, Koninklijke Marechaussee, GGD, Belastingdienst en gemeentes overleggen en gegevens uitwisselen zonder wettelijke grondslag en noodzaak, zonder rechtelijke toets of zelfs concrete verdenking en zonder kennisgeving aan de betrokkenen.

De afdeling EOS, Externe Overheidssamenwerking, is de schakel tussen de belastingdienst en het RIEC. De heer Armand van N. is hoofd van een dergelijke afdeling in Breda. Hij is als getuige opgeroepen in de casus Fort Oranje maar wilde niets zeggen.

 

Als er een ‘signaal’ binnenkomt van een van de partners, wordt dit via een processchema verwerkt tot een interventie-advies. In het hier getoonde voorbeeld wordt dus samengespannen om een nietsvermoedende burger van zijn vermogen te ontdoen. De bevoegdheid tot ontneming bestaat immers slechts in samenhang met een strafrechtelijke veroordeling en kan alleen door het Openbaar Ministerie ingezet worden. In deze casus participeerde het OM niet, zoals ook uit de presentielijst blijkt. Er is geen sprake van strafrechtelijke vervolging of veroordeling.

Pagina’s uit het interventiebesluit van de casus Bloedkoraal /Fort Oranje. Opmerkelijk is daarbij dat men schijnbaar de WOB wilde omzeilen.

Werkproces integrale casusaanpak door het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (2019) pagina 2

 

Pagina 8 Proces in stroomschema

 

Zoals uit de inleiding van het werkproces blijkt, wordt niet alleen in open bronnen maar ook in enkele niet-open bronnen gezocht om een mogelijk probleem bloot te leggen. Al deze informatie van niets vermoedende burgers die te goeder trouw hun data afstaan aan de partners van het RIEC wordt opgeslagen in het Informatie Systeem van het RIEC op de server van het ministerie van Veiligheid en Justitie, natuurlijk zonder toezicht en buiten het bereik van de AVG.

 

Pagina 3 van de usermanagement handleiding RIEC

Pagina 3 van de usermanagement handleiding RIEC

Uit het waarschuwingskader blijkt dat oude cases niet worden gewist, zoals vaak beweerd is, maar opgeslagen blijven op de server. Op de website van riec.nl is meer te vinden over de werkwijze en zijn de originele documenten zoals het convenant,  de werkprocesbeschrijving en de handleidingen te downloaden.

Uit de kinderopvangtoeslagaffaire hebben we geleerd welke kwalijke rol de rechtspraak speelt. Niet alleen grijpt zij niet in, zij legitimeert het onrechtmatig overheidshandelen. “Ze stonden erbij en zagen dat het goed was”, zei Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt in Vrij Nederland.

Op https://regioburgemeesters.nl/thema/aanpakken-en-voorkomen-criminaliteit/ondermijnende-criminaliteit/sbo/ kun je lezen dat de rechtspraak schijnbaar ook formeel partner geworden is.  En de rechtbank Zeeland West Brabant organiseerde op 17 juni 2017 een minisymposium voor partners om eens bij te praten.  Waarom organiseert een rechtbank onderonsjes met de Officier van Justitie en de Taskforce? Wat is ondermijnende criminaliteit? Is niet alle criminaliteit ondermijnend?