Zet Boerderij.nl voor FrieslandCampina boeren onder druk?

door | 27 december 2019

Opmerking vooraf: Sieta van Keimpema is voorvrouw van de boerenacties. Ze heeft een langlopend conflict met FrieslandCampina (RFC) die de melk van haar bedrijf vanaf begin 2019 weigert af te nemen. Deze maatregelen kunnen erop duiden dat RFC stelselmatig boeren die hun eigen belangen mondig verdedigen, treitert door hun melk af te keuren en hen zo onder druk te zetten of zelfs economisch buiten spel te zetten. Daarom heeft het melkveebedrijf van Van Keimpema de veestapel begin 2019 moeten verkopen. Tegenover Bluetiger.studio heeft Van Keimpema nooit over dit probleem willen vertellen omdat ze haar taak als voorvrouw van de acties niet wilde mengen met haar rechtzaak tegen RFC.  (red.)

Maandag 23 december 2019 kopte Boerderij.nl: “Opheldering nodig over reden van melkweigering”. In dit als artikel vermomde broddellapje met veel slordige fouten (het is de EuropeanMilkBoard en de Dutch Dairymen Board) fulmineert Johan Oppewal met de hartstocht van een tabloidjournalist zijn mening omtrent een privéconflict tussen FrieslandCampina en mij.

De eerste alinea sluit af met de woorden: “Hierdoor is haar persoonlijke probleem nu een publieke kwestie van het grootste (boeren)belang”. Goh, dat is typisch: in de Boerderij top-50 kom ik niet voor, maar dit is wel van het grootste boeren(belang)? Toch een beetje overdreven Boerderij.nl. Wat ik mis in dit kabaalstukje, is de rol die Boerderij.nl in dit geheel zelf heeft gespeeld.

Voorgeschiedenis

Enige tijd geleden werd ik aangesproken door Klaas van der Horst, journalist bij Boerderij.nl, die had gehoord dat er wat gerommel was tussen mij en FrieslandCampina. Uit een gevoel van (misplaatst) vertrouwen heb ik hem het voorstel gedaan dat ik onder embargo mijn verhaal aan hem zou vertellen. Onder embargo betekent kortweg: gij zult niet publiceren. Hij ging hiermee akkoord.

In oktober 2019 schreef ik een artikel over de ratings van FrieslandCampina, zoals ik dat ook in 2018 had gedaan. Die ratings waren al in september 2019 voltooid, maar stonden niet op de site van FrieslandCampina. Ik informeerde de DDB-leden op 16 oktober. Boerderij.nl schreef een dag ná mijn artikel aan de leden, ook een artikel over deze ratings – een maand na de verschijning. Kort daarop werd ik telefonisch benaderd door Van der Horst waarbij hij voor het eerst mijn rol als woordvoerder in twijfel trok in combinatie met dit artikel over de ratings en mijn persoonlijke situatie met FrieslandCampina, en aangaf dat hij tóch ging publiceren over mijn thuissituatie. Ik heb hem toen herinnerd aan onze afspraak omtrent het embargo en dat ik hem daaraan hield. Dit telefonische gesprek van 21 november 2019 is vastgelegd en dus te controleren. Een week later ontving ik van Van der Horst een mail met de volgende tekst: Wij willen bijgaand bericht plaatsen over het geschil tussen RFC en jou, mede n.a.v. een opmerking van Hein Schumacher (de volledige mailwisseling vindt u onderaan dit bericht).

Uit het bericht maakte ik op dat Hein Schumacher – directeur van FrieslandCampina – privégegevens van mij aan Boerderij.nl had verstrekt. En op grond van deze informatie van Schumacher, dreigde Boerderij.nl opnieuw onze afspraak te verbreken. Ik heb Van der Horst gemaild dat hij daarmee onze overeenkomst zou schenden en Schumacher mijn privacy had geschonden, en dat ik hiervan melding zou maken bij mijn jurist. Daarna volgde per mail: “Hallo Sieta, Onderstaand bericht gaat niet in deze vorm mee, maar ik komt nog wel iets (sic). Met vriendelijke groet, Klaas.” Dat was op 28 november.

Aangezien mijn privacy niet gewaarborgd was, noch bij Boerderij.nl noch bij Hein Schumacher, en ik me door niemand laat chanteren dan wel de mond laat snoeren, heb ik besloten zelf het moment en het medium te kiezen om mijn verhaal te vertellen. Niet omdat ik dat wilde – ik heb bij herhaling geprobeerd dit te voorkomen – maar omdat mij geen andere keus meer bleef: Boerderij.nl maakte mij herhaaldelijk duidelijk dat ze gingen publiceren (ondanks het eerder toegezegde embargo) en Hein Schumacher schond mijn privacy door privégegevens te delen met journalisten.

Wat de reden voor Oppewal (en eerder al Van der Horst) is om mijn rol als belangenbehartiger ter discussie te stellen is mij volstrekt onduidelijk. Dat zijn stuk niet alleen slordigheden bevat maar ook suggestief en tendentieus is, heeft weinig te maken met (goede) journalistiek. Zo beweert Oppewal onder andere het volgende: “Dat Van Keimpema juist over de reglementen van FrieslandCampina een kritische campagne startte via de kanalen van de DDB, maakte de zaak al wel een beetje bijzonder. Hier zou de schijn van een vermenging van privé- en bestuurdersbelang kunnen ontstaan.”

Oppewal duidt waarschijnlijk op het door DDB gepubliceerde en gefinancierde onderzoek naar oneerlijke handelspraktijken in de Nederlandse melkveehouderij. De onderzoeksmethodiek, representativiteit en bijbehorende marktanalyse is gebaseerd op een Master of Science (MSc) thesis voor de leerstoelgroep Agrarische Economie en Plattelandsbeleid (Wageningen Universiteit). In samenwerking met Wageningen Universiteit is besloten een eerder onderzoek naar oneerlijke handelspraktijken (OHP’s) in de melkveehouderij ook in Nederland uit te laten voeren. In opdracht van de DDB, maar uitgevoerd door derden, onder auspiciën van Wageningen Universiteit. Het rapport betreft een Nederlandse versie van een door de Europese Commissie eerder uitgevoerde studie in vijf verschillende EU-landen. Het rapport is representatief, wetenschappelijk verantwoord en beslaat de gehele Nederlandse melkveehouderij. Uit de uitkomsten van dit wetenschappelijk uitgevoerde onderzoek blijkt een enorme stijging van oneerlijke handelspraktijken door de Nederlandse zuivelindustrie ten koste van hun leden/leveranciers. Praktijken die binnenkort ook als verboden te boek zullen staan door een nieuwe EU-richtlijn.

Oppewal beweert tevens dat mijn ‘beschuldiging’, voor FrieslandCampina “alleen al reputatieschade betekent”. Aangezien ik met de mailwisseling én het vastgelegde telefoongesprek kan aantonen dat niet ik, maar de heren Schumacher en Van der Horst daarin het initiatief hebben genomen, maakt die bewering onjuist. Bovengenoemde heren hebben deze kwestie uit het privédomein getrokken. Als zowel Hein Schumacher als Klaas van der Horst mijn privacy hadden gerespecteerd, was ik niet met mijn verhaal naar buiten gekomen. Zoals ik deze problemen al vier jaar niet in de openbaarheid breng.

Johan Oppewal produceerde een stukje zonder hoor en wederhoor toe te passen (hij appte onder een vergadering, kon niet wachten tot ik uit vergadering was en publiceerde) en is niet open over de rol die Boerderij.nl zelf heeft gespeeld. Want natuurlijk is Oppewal volledig op de hoogte geweest van deze voorgeschiedenis. Dat zegt iets over de journalistieke kwaliteit en onafhankelijkheid van Boerderij.nl die hier duidelijke tabloid-trekjes vertoont, een agrarisch medium onwaardig.

Omtrent mijn zaak het volgende: deze zal behandeld worden in een civiele rechtszaak en niet via Boerderij.nl. Slechts één detail geef ik prijs: mijn lidmaatschap is beëindigd door de NV-directie op grond van artikel 7 Lid 3a.

Al bijna 20 jaar verdedig ik de belangen van melkveehouders zowel nationaal als internationaal. Ik doe dat met passie omdat ik de landbouwsector in het algemeen en de melkveehouderij in het bijzonder een fantastische sector vind waarvoor ik met hart en ziel strijd. Zonder strijd geen overwinning, zonder wrijving geen glans. Iedereen een fantastisch 2020 gewenst. All 4 one!

Sieta van Keimpema,

Voorzitter DDB

Woordvoerder FDF

Mailwisseling tussen Boerderij.nl en ondergetekende

Hallo Sieta,

Onderstaand bericht gaat niet in deze vorm mee, maar ik komt nog wel iets.

Mvg, Klaas

Van: s van keimpema

Verzonden: donderdag 28 november 2019 09:19

Aan: Klaas van der Horst

Onderwerp: RE: bericht boerderij

Hallo Klaas,

Dat Schumacher privé gegevens naar buiten brengt en dat Boerderij, ondanks onze afspraken daaromtrent, als doorgeefluik wil fungeren, zal ik doorgeven aan mijn jurist. En daar volgen stappen uit. Dit valt rechtstreeks onder de wetgeving en aangezien jij op de hoogte bent, kan Boerderij zich niet verschuilen achter de ongepaste opmerkingen van Schumacher.

Groeten, Sieta van Keimpema

Van: Klaas van der Horst

Verzonden: woensdag 27 november 2019 22:03

Aan: vankeimpema

Onderwerp: bericht boerderij

Hallo Sieta,

Wij willen bijgaand bericht plaatsen over het geschil tussen RFC en jou, mede nav een opmerking van Hein Schumacher.

————————

De Dutch Dairymen Board (DDB) bekritiseerde FrieslandCampina op 21 en 23 november met een tweetal felle persberichten vanwege oneerlijke handelspraktijken en melkweigering. Het bedrijf zou hoog op de ladder staan met deze handelswijzes en ook nog, als enige in Nederland, bij melkweigering ook meteen een bericht sturen naar de NVWA.

Wat dit laatste betreft, lijkt de DDB gelijk te hebben. Volgens de NVWA worden de meldingen over melkweigering vooral door één bedrijf gedaan, en is de zuivel daar wettelijk gezien niet toe verplicht. FrieslandCampina voert daar tegenin dat hier binnen de coöperatie echter afspraken over zijn gemaakt. Dus de afspraak geldt wel. Bovendien is het volgens de woordvoerder een belangrijk signaal dat er meer aan de hand kan zijn op het betreffende bedrijf, zoals dierverwaarlozing en/of sociale problemen.

Het zou kunnen zijn dat FrieslandCampina zich schuldig maakt aan oneerlijke handelspraktijken, maar het probleem is dat dit nu nog niet kan worden vastgesteld, omdat de Europese regelgeving daarvoor nog niet van kracht is.

De DDB, of meer, haar voorzitter, begeeft zich met de felle aanklachten wel op glad eis. Het bedrijf van Van Keimpema zit zelf namelijk in de melkweigering, zo bevestigt topman Schumacher. Verhalen daarover gaan al enige tijd rond onder boeren, Van Keimpema schaart het onder de categorie privé-zaken. Het heeft echter alle schijn van een zakelijk geschil. De procedure hierover loopt nu nog intern bij FrieslandCampina, met mogelijk een uitmonding in een civiele procedure.

Waarom de DDB-voorzitter hier niet helder over is, of waarom ze het woordvoerderschap over deze zaak niet aan een ander overlaat, is onduidelijk. Ook binnen de DDB bestaan daar vragen over. Van Keimpema stelt dat de zaak in algemene zin en het privé-geschil niets met elkaar te maken hebben.

——————————–

Let op wijziging vast telefoonnummer en emailadres.

Met vriendelijke groet,
Klaas van der Horst, Redacteur

T:

M:

E:

W: www.boerderij.nl